Amperomierz, omomierz, watomierz i woltomierz: mierniki elektryczne

Watomierz

Prawdopodobnie nikt nie wyobraża sobie pracy elektryka bez używania odpowiednich mierników. To właśnie dzięki nim może on bezpiecznie dokonać pomiarów w sieci, z którą pracuje. Mierniki elektryczne są mu niezbędne, by zdiagnozować awarie w sieci, a tym bardziej – naprawić ją. Warto poznać je bliżej.

Amperomierz – natężenie prądu

Amperomierzem sprawdza się natężenie prądu, zarówno zmiennego, jak i stałego. Prąd zmienny można zmierzyć amperomierzem magnetoelektrycznym (średnia prądu) lub amperomierzami elektrodynamicznymi, elektromagnetycznymi, indukcyjnymi, cieplnymi oraz termoelektrycznymi (wartość skuteczna). Prąd stały mierzy się, łącząc cewkę ustroju równolegle z bocznikiem. Ponieważ amperomierze nie posiadają idealnej rezystancji równej 0, wyniki pomiaru nie są idealnie dokładne.

Omomierz – pomiar rezystancji

Omomierz jest przyrządem aktywnym, mierzony obwód nie może więc być pod napięciem podczas badania. Aby wynik pomiaru konkretnego elementu był dokładny, należy go wyjąć z obwodu i dopiero dokonać jego pomiaru. Omomierz wymusza na sprawdzanym obiekcie przepływ małego prądu, mierzy spadek napięcia i skazuje wynik, który pochodzi z pomiaru rezystencji uzyskanej z prawa Ohma.

Watomierz – moc czynna

Watomierzem mierzy się moc czynną prądu stałego i przemiennego. Zbudowany jest z nieruchomej cewki prądowej o małej rezystancji i ruchome cewki napięciowej o dużej rezystancji. Pierwszą z nich włącz się do układu szeregowo z obciążeniem, a druga równolegle. Watomierz wskazuje wartość proporcjonalną do wartości średniej iloczynu natężenia prądu w cewkach.

Woltomierz – napięcie elektryczne

Woltomierz, jak pozostałe mierniki elektryczne jest nieoceniony w pracy elektryka. Urządzenie włącza się równolegle do obwodu elektrycznego. Pobrana przez niego moc może jednak mieć wpływ na parametry danego obwodu. Dlatego producenci dążą do tego, aby mierniki pobierały jej jak najmniej (w idealnym woltomierzu natężenie płynącego prądu powinno wynosić 0).