Rodzaje złącz w instalacjach elektrycznych | Elektrotek

złącza kablowe

Złącza w instalacjach elektrycznych stanowią punkt połączenia elektroenergetycznej sieci rozdzielczej z instalacją odbiorczą budynku, co odbywa się w sposób bezpośredni lub poprzez wewnętrzną linię zasilającą. Przy pomocy tego urządzenia elektrycznego następuje rozdział między siecią rozdzielczą należącą do dostawcy energii a instalacją przyporządkowaną do danego obiektu. Każda instalacja może mieć jedno lub więcej złączy. W tym artykule opiszemy i krótko scharakteryzujemy najważniejsze typy złączy w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych.

Złącze kablowe

Złącza kablowe instalowane są najczęściej na zewnątrz budynków. Zwykle miejsca ich instalacji są dogodne do obsługi. Najczęściej montowane są w specjalnych skrzynkach metalowych lub ochronnych osłonach instalacyjnych wyposażonych w drzwiczki zamykane na klucz. Mogą to być również wnęki w zewnętrznych ścianach budynków, ewentualnie wolnostojące stanowiska, które posiadają specjalne zabezpieczenia złączy przed czynnikami zewnętrznymi, w tym przede wszystkim warunkami atmosferycznymi. Warto przy tym pamiętać, że złącza powinny być umiejscowione co najmniej 15 cm nad poziomem gruntu.

Złącza kablowe to nie tylko element łączący, ale również zabezpieczający, gdyż chronią one całą instalację elektryczną obiektu przed zwarciem.

W skład instalacji może wchodzić więcej niż jedno złącze kablowe, jednak nie powinno ono obsługiwać więcej niż jednego obiektu. Wyjątkiem od tej reguły są budynki typu bliźniak oraz obiekty w zabudowie szeregowej.

Wyróżniamy trzy typy złączy kablowych: węzłowe, przelotowe, końcowe.

Złącza od linii napowietrznej

Złącza od linii napowietrznej montowane są wewnątrz budynków. Zaleca się ich instalację możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia linii zasilającej. W przypadku przyłączy napowietrznych złącze powinno znajdować się na wysokości 1,5 m nad ziemią. Złącze tego rodzaju powinno być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających na wypadek ewentualnych przeciążeń lub zwarć.